Eerdse Heide: begrazingseizoen 2010

De begrazing van de Eerdse Heide is erop gericht om zowel de heide(vegetatie) te herstellen als om een geschikte biotoop voor vogels, reptielen en insecten te creeren en behouden. Op zich een complex probleem omdat sommige vegetatie ontwikkelingen (denk aan bijvoorbeeld "vergrassing" en "verhouting") en eventuele hiertoe adequate beheermaatregelen soms een tegengesteld effect hebben op elk van beider doelen. Lees meer hierover in bijvoorbeeld de dit jaar door IVN Veghel gehouden cursus "levende heide'.

Om in dit dilemma een gefundeerde en eenduidige aanpak te verwezenlijken wordt aan het begin van elk begrazingseizoen in nauwe samenspraak met Staatsbosbeheer een begrazingsplan voor dat jaar opgesteld. Eveneens wordt er nagedacht om mogelijk hierbij passende "aanvullende maatregelen" als deels besnoeien, dunnen door vrijwilligers (zoals vanuit de Natuurgroep Eerdse Bergen) etc. die gedaan kunnen worden in het komende jaar. Grond voor dit plan is ook steeds de monitorings informatie (vegetatie, fauna enz.) uit het vorige seizoen.

Gedurende het begrazingsseizoen 2010 is er in samenwerking met Staatsbosbeheer voor gekozen om tijdens de groei en bloei perioden geen begrazing toe te passen. Dit was vooral een geste richting de fauna: reptielen en insecten kregen volop kans in het vele struweel, de laaghangde takken van oudere begroeing, maar ook de overvloedige jonge boom aangroei (vooral Amerikaanse Eik en Amerikaanse Vogelkers!) en overvloedige Pijpestrootje gebieden te verkeren.

Aan het einde van seizoen is er nog een experimentele "precisie-stootbegrazing" uitgevoerd met als doel om plaatstelijk (met name in de punt bij de Scheiweg) de groei van de onder andere de bramen in te dammen. Eveneens kregen de dieren daar de kans om van de ruim voorradige jonge Acacia schoten te proeven...

Inmiddels zijn de schapen weer verdwenen en is ook in Eerdse Hei de winterrust begonnen.

De heideschapen nog "aan het werk" tussen de braamstruiken.

Herfst/Winter rust